Článek I.

Základní ustanovení

1.1    Předmětem úpravy těchto smluvních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností při prodeji lyofilizovaných vinařských kvasinek a dalších výrobků (dále jen „zboží“) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem serveru www.obchod.epsbiotechnology.cz jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) při nákupu na serveru www.obchod.epsbiotechnology.cz (dále jen „server“).
1.2    Předmětem úpravy podmínek je rovněž úprava vzájemných práv a povinností při odpovědnosti za vady dodaného zboží a odstoupení od kupní smlouvy.
1.3    Prodávající je právnickou osobou: EPS biotechnology, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ 262 95 059, DIČ CZ26295059
1.4    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.5    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.7    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek II.

Nákupní řád

2.1       Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1.1    Kupující vyplní na serveru objednávkový formulář, v němž určí zboží, které má být předmětem koupě a další nezbytné náležitosti (dále jen „objednávka“).
2.1.2    Veškerá prezentace zboží uvedená na tomto serveru je informativního charakteru a objednávka zde učiněná je návrhem kupní smlouvy.
2.1.3    Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2.1.4    Podmínkou platnosti objednávky je řádné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odeslání objednávky na server.
2.1.5    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami.

2.2       Základní práva a povinnosti prodávajícího
2.2.1    Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se strany jinak nebo nestanoví-li tyto podmínky jinak.
2.2.2    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.
2.2.3    Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2.3       Základní povinnosti kupujícího
2.3.1    Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
2.3.2    Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit kupní cenu včetně případného poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů. Pro účely podmínek se kupní cenou rozumí cena včetně případného poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů.
2.3.3    Prodávající vždy kontaktuje kupujícího telefonicky či elektronickou poštou a sjedná individuální platební a doručovací podmínky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) a faktury, jež jsou zaslány na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.3.4    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
2.3.5    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.4       Platební podmínky
2.4.1    Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle podmínek, sjednaných na základě závazné objednávky:    předem na účet prodávajícího
hotově v místě provozovny prodávajícího
prostřednictvím dobírky u držitele poštovní licence nebo přepravce doručujícího zboží.

2.4.2    Při platbě předem se má kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé této kupní ceny na účet prodávajícího.

2.5       Dodací podmínky
2.5.1    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
2.5.2    Zboží je dodáno kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence či přepravce nebo je kupujícím dle dohody odebráno v místě provozovny prodávajícího.

2.6       Odstoupení od smlouvy
2.6.1    Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující doručí zboží na adresu prodávajícího, přičemž zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje.
2.6.2    Náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Prodejce vrací kupní cenu zboží sníženou o náklady vynaložené s původním doručením zboží kupujícímu (poštovného nebo dobírečného či jiné náklady na dopravu).
2.6.3    Při splnění podmínek dle bodu 2.6.1. až 2.6.2. pro vrácení zboží bude cena zboží dle bodu 2.6.2 uhrazena převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení zboží prodávajícím, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek III.

Reklamační řád

3.1       Zjevné vady
3.1.1    Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od držitele poštovní licence nebo přepravce. Jestliže kupující zboží neprohlédne ihned v době po přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce (tzv. zjevné vady). Týž den kdy kupující zjistil tyto vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu na sídlo prodávajícího nebo emailem.

3.2    Odpovědnost za vady v záruční době

3.2.1. Záruční doba zboží počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na zboží se vztahuje záruční odpovědnost za vady v délce 24 měsíců s výjimkami stanovenými občanským zákoníkem či jiným právním předpisem.
3.2.2    Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje osobně v provozovně prodávajícího případně zasláním vadného zboží (nikoli dobírkou) na adresu prodávajícího Prodávající doporučuje zboží pojistit a vhodně zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě prodávající nenese žádnou odpovědnost.
3.2.3    Pro uplatnění reklamace je kupující současně povinen doložit doklad o nákupu zboží a popsat vadu zboží.
3.2.4    Kupující má právo na řádné, bezplatné a včasné odstranění vad na zboží byla v záruční lhůtě. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím dle bodu 3.2.2.
3.2.5    Kupující může žádat o výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat z důvodu, že se u zboží opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě zboží nebo 4 různé uznané vady po opravě zboží.
3.2.6    Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace včetně zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud kupující ústně nebo písemně souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl předtím o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
3.2.7    V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka prodávajícího, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká rovněž případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Článek IV.

Ochrana osobních údajů

4.1    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté při objednávce jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, vyhotovení daňového dokladu, zaslání zboží a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
4.2    Kupující dává souhlas prodávajícímu ke shromaždování osobních údajů v souladu s bodem 4.1. Při objednávce jsou požadovány základní informace týkající se kupujícího, které se případně dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů.
4.3    Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.
4.4    Prodávající prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Článek V.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

5.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
5.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

6.1    Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ustanovení podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.
6.2    Rozhodným právem pro úpravu podmínek je výhradně české právo. Pro jakékoliv soudní spory spočívající v podmínkách je příslušná výhradně soustava českých soudů.
6.3    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na serveru, tj. dnem 1.9. 2017.

V Kunovicích 1. 8. 2018